Cartrefi Cyntaf Caerdydd

Cynllun Perchentyaeth Rhannu Ecwiti a gynigir gan Gyngor Caerdydd yw Cartrefi Cyntaf Caerdydd. Os ydych am brynu eich cartref cyntaf, gallwn helpu i wneud y broses yn haws i chi.

Cynllun Rhannu Ecwiti yw lle rydych yn prynu cyfran ganrannol o eiddo, ond chi fydd perchennog cyfreithiol yr eiddo ar ôl cwblhau’r gwerthiant. 70% yw’r ganran hon fel arfer. Mae’r gyfran ecwiti sy’n weddill (30%) yn dâl yn erbyn yr eiddo, y gallwch ei brynu’n ddiweddarach. Ni fyddwch yn talu rhent ar y 30% ac nid oes rhaid i chi ei ad-dalu i’r Cyngor tra byddwch yn berchen ar yr eiddo.

Mae gennym eiddo modern ar gael ledled Caerdydd, yn amrywio o fflatiau un ystafell wely i dai tair ystafell wely. Mae’r rhan fwyaf o’r eiddo ar safleoedd adeiladu newydd gydag adeiladwyr tai preifat neu gyda’r Cyngor ei hun.

Gallwch hefyd brynu eiddo yr oedd rhywun arall yn berchen arno yn y gorffennol. Rydym yn ailwerthu cartrefi sydd wedi’u prynu drwy ein cynllun os yw’r perchennog yn penderfynu gwerthu ei gartref.

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu eiddo drwy’r cynllun hwn, bydd angen i chi gofrestru yn gyntaf.

Cyn i chi gofrestru, gwiriwch a ydych yn gymwys. Mae’n rhaid i chi:

  • fod dros 18 oed.
  • fod yn ddeiliad pasbort cyfredol neu fod â ‘chaniatâd amhenodol i aros’ wedi’i stampio ar eich pasbort. Os nad oes gennych ‘ganiatâd amhenodol i aros’ rhaid i chi allu profi y gallwch sicrhau morgais gan fenthyciwr cymeradwy.
  • fod yn brynwr tro cyntaf, neu’n brynwr tro cyntaf ‘yn eich rhinwedd eich hun’.  Rydych yn brynwr tro cyntaf ‘yn eich rhinwedd eich hun’ os ydych wedi bod yn berchen ar y cyd ar eiddo nad ydych yn berchen arno mwyach.
  • fod wedi bod yn byw neu weithio yng Nghaerdydd am y 6 mis diwethaf, neu’n weithiwr allweddol sy’n symud i Gaerdydd ar gyfer swydd.
  • allu bodloni ymrwymiad ariannol hirdymor perchentyaeth.

Rydych hefyd yn gymwys os ydych:

  • yn gadael y Lluoedd Arfog, ac wedi bod yn byw yng Nghaerdydd am o leiaf 6 mis yn syth cyn i chi ymuno.
  • yn symud yn ôl i Gaerdydd am resymau personol neu broffesiynol ac â chysylltiad lleol sefydledig.
  • mewn amgylchiadau ariannol neu unigol sy’n golygu na allwch brynu eiddo tebyg yn yr ardal ar y farchnad agored.​​

I gael mwy o wybodaeth am ein meini prawf cymhwysedd, gallwch ddarllen ein Polisi enwebu.

Os ydych chi’n gymwys, gallwch gofrestru ar gyfer cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd ar-lein

Os nad ydych yn siŵr a ydych yn gymwys, gallwch hefyd gysylltu â’r tîm.

Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gartrefi sydd ar werth.

Eiddo ar werth

Pethau i’w hystyried wrth brynu eiddo Cartrefi Cyntaf Caerdydd