Cartrefi Cyntaf Caerdydd

Gwybodaeth am wneud cais am eiddo

Mae cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd yn helpu prynwyr tro cyntaf i brynu cartref ecwiti a rennir yn hytrach na phrynu eiddo ar y farchnad agored, a all fod yn anoddach ac yn ddrutach.

Mae Rhannu Ecwiti yn eich galluogi i brynu 100% o eiddo am ganran o’i werth marchnad agored; fel arfer, mae hyn yn 70%. Yn wahanol i gydberchnogaeth, nid oes rhent i’w dalu ar gost 30% sy’n weddill o’r eiddo.  Mae’r gyfran o 30% sy’n weddill wedi’i phennu fel tâl cyfreithiol yn erbyn yr eiddo, y gallwch ei brynu’n ddiweddarach yn aml.

Os byddwch yn penderfynu gwerthu eich eiddo, bydd angen i chi ei werthu trwy’r cynllun yn yr un modd ag y gwnaethoch brynu’ch eiddo. Mae hyn yn helpu prynwyr tro cyntaf eraill i gael cartref eu hunain.

Os na allwn ddod o hyd i brynwr ar gyfer eich eiddo o’n rhestr aros, gallwch ei werthu ar y farchnad agored yn achos y rhan fwyaf o’n heiddo.  Bydd y pris gwerthu yn cael ei rannu yn ôl y canrannau perthnasol. Os yw’r rhaniad yn 70% ac yn 30%, byddwch chi fel y perchennog yn cael 70% o’r pris gwerthu a bydd y 30% sy’n weddill yn cael ei dalu i’r Cyngor (neu, mewn rhai achosion, Gymdeithas Tai).

Os byddwch yn dewis naill ai prynu’r gyfran ecwiti sy’n weddill neu werthu eich eiddo, bydd y prisiad yn cael ei bennu gan brisiwr cymwys RICS annibynnol. Ar ôl cwblhau’r gwerthiant, byddwch yn derbyn 70% o werth y farchnad i’w ddefnyddio i dalu’ch morgais. Fodd bynnag, nid yw’r opsiynau hyn ar gael i unrhyw un sy’n prynu eiddo Cartrefi Caerdydd.

Fel prynwr eiddo ecwiti a rennir a’r perchennog cofrestredig pan fydd eich pryniant yn cwblhau, bydd gennych holl hawliau a chyfrifoldebau perchennog tŷ.

Nod y cynllun yw helpu prynwyr tro cyntaf sy’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd ac sy’n ei chael hi’n anodd cael troedle ar yr ysgol eiddo. Fodd bynnag, rhoddir ystyriaeth hefyd i’r rhai sydd wedi bod yn berchnogion tai o’r blaen ond sydd bellach yn bwriadu prynu eiddo yn eu rhinwedd eu hunain ar ôl i berthynas chwalu.

Rhaid i’r rhai sy’n gymwys ar gyfer Cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd Cyngor Caerdydd fodloni’r meini prawf canlynol:

  • Bod dros 18 oed
  • Meddu ar basbort cyfredol neu ‘Ganiatâd Amhenodol i Aros’ wedi’i stampio ar eu pasbort. Rhaid i ymgeiswyr heb ganiatâd amhenodol i aros sydd â diddordeb mewn prynu cartref allu dangos y gallu i sicrhau morgais gyda benthyciwr sydd ag enw da
  • Bod yn brynwr tro cyntaf/nid yn berchennog cartref ar hyn o bryd
  • Wedi byw a/neu weithio yng Nghaerdydd am y chwe mis diwethaf; neu’n weithiwr allweddol sy’n symud i Gaerdydd am swydd *
  • Gallu cyflawni ymrwymiad ariannol hirdymor perchnogaeth cartref
  • Bod yn brynwr tro cyntaf ‘yn eich hawl eich hunain’.  (Byddai pobl sy’n perthyn i’r categori hwn yn ymgeiswyr sydd wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd ac o ganlyniad i fethiant perthynas nad yw’n berchen ar eiddo mwyach)
  • Mae pobl sy’n gadael y Lluoedd Arfog yn gymwys ar gyfer y cynllun os ydynt wedi byw yng Nghaerdydd am o leiaf chwe mis yn union cyn ymuno â’r Lluoedd Arfog
  • Pobl sy’n symud yn ôl i Gaerdydd am resymau personol neu broffesiynol ac sydd â chysylltiad lleol sefydledig
  • Pobl nad yw eu hamgylchiadau ariannol a/neu unigol yn eu galluogi i brynu eiddo tebyg yn yr ardal ar y farchnad agored

Yn ogystal, rhaid i chi ddefnyddio’r eiddo fel eich unig gartref, a rhaid i ni fod yn fodlon nad yw eich amgylchiadau ariannol neu unigol yn eich galluogi i brynu eiddo tebyg yn yr ardal ar y farchnad agored. Ar gyfer tenantiaid tai fforddiadwy, ni ddylech fod mewn ôl-ddyledion rhent nac yn torri cytundeb tenantiaeth.

Mae’r eiddo mewn sawl ardal ar draws y ddinas ac yn amrywio o fflatiau un ystafell wely i dai tair ystafell wely.  Rydym hefyd wedi gwerthu nifer bach o eiddo 4 ystafell wely trwy’r cynllun, er bod hyn yn anarferol.  Mae’r rhan fwyaf o’r eiddo ar safleoedd adeiladu newydd gydag adeiladwyr tai preifat, ond rydym hefyd yn gwerthu cartrefi sy’n eiddo ymlaen llaw, y cyfeiriwn atynt fel eiddo ailwerthu.  Dyma pryd mae perchennog a brynodd eiddo yn wreiddiol trwy ein cynllun yn penderfynu gwerthu ymlaen.

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ac os oes gennych ddiddordeb mewn prynu eiddo trwy ein cynllun, bydd angen i chi gofrestru i gynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd ar-lein.

Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn dechrau derbyn hysbysiadau e-bost pan fyddwn yn hysbysebu eiddo sy’n cyfateb i’ch gofynion.

Dylech e-bostio Tîm Cartrefi Cyntaf Caerdydd i ofyn am becyn cais cyn y dyddiad cau. Os yw’n eiddo ailwerthu, bydd angen i chi hefyd wneud apwyntiad i’w weld. Yn aml mae dyddiadau penodol ar gyfer gwylio. Fodd bynnag, os yw’r eiddo ar safle adeiladu newydd, efallai na fydd modd ei weld gan nad yw’r eiddo wedi’i adeiladu eto. Fodd bynnag, bydd tîm gwerthu’r datblygwr yn gallu eich cynghori.

Dylech gofio, os yw gwerth marchnad yr eiddo yn perthyn i fand Treth Trafodiadau Tir (a elwir hefyd yn Dreth Stamp), y bydd yn ofynnol i chi dalu swm llawn y Dreth Trafodiadau Tir ar werth llawn yr eiddo ar y farchnad.

Gallwch ddarganfod a oes angen i chi dalu’r tâl hwn trwy ymweld â Chyfrifiannell Llywodraeth Cymru.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais a anfonir atoch. Gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o’ch preswylfa, eich cyflogaeth, eich cyflog a’ch cynilion.

Yn bwysicaf oll, bydd angen Tystysgrif Morgais mewn Egwyddor arnoch gan eich darparwr morgais arfaethedig.  Gellir cyfeirio at Dystysgrif Morgais hefyd fel Penderfyniad mewn Egwyddor neu Gytundeb mewn Egwyddor.  Gallwch gysylltu â ni os hoffech gael rhestr o fenthycwyr hysbys sy’n cefnogi’r cynllun.

Pan fyddwch wedi llenwi a llofnodi eich ffurflen gais ac wedi casglu eich tystiolaeth, rhaid i chi e-bostio’r cyfan i cartreficyntafcaerdydd@caerdydd.gov.uk

Caiff ffurflenni cais cyflawn eu hasesu a’u henwebu yn nhrefn y dyddiad y daethant i law.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, gofynnir i chi roi eich arian mewn trefn i gael cynnig morgais ffurfiol a phenodi cyfreithiwr i ddechrau’r broses o brynu’ch cartref.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â ni ar-lein neu drwy ffonio 07866 370 394.

Gwelwch hefyd

Sut i gofrestru Telerau ac Amodau | Canllaw ar brynu cartref