Cartrefi Cyntaf Caerdydd

Gwybodaeth am wneud cais am eiddo

Mae cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd yn helpu prynwyr tro cyntaf i brynu cartref ecwiti a rennir yn hytrach na phrynu eiddo ar y farchnad agored, a all fod yn anoddach ac yn ddrutach.

Mae Rhannu Ecwiti yn eich galluogi i brynu 100% o eiddo am ganran o’i werth marchnad agored; fel arfer, mae hyn yn 70%. Yn wahanol i gydberchnogaeth, nid oes rhent i’w dalu ar gost 30% sy’n weddill o’r eiddo.  Mae’r gyfran o 30% sy’n weddill wedi’i phennu fel tâl cyfreithiol yn erbyn yr eiddo, y gallwch ei brynu’n ddiweddarach yn aml.

Os byddwch yn penderfynu gwerthu eich eiddo, bydd angen i chi ei werthu trwy’r cynllun yn yr un modd ag y gwnaethoch brynu’ch eiddo. Mae hyn yn helpu prynwyr tro cyntaf eraill i gael cartref eu hunain.

Os na allwn ddod o hyd i brynwr ar gyfer eich eiddo o’n rhestr aros, gallwch ei werthu ar y farchnad agored yn achos y rhan fwyaf o’n heiddo.  Bydd y pris gwerthu yn cael ei rannu yn ôl y canrannau perthnasol. Os yw’r rhaniad yn 70% ac yn 30%, byddwch chi fel y perchennog yn cael 70% o’r pris gwerthu a bydd y 30% sy’n weddill yn cael ei dalu i’r Cyngor (neu, mewn rhai achosion, Gymdeithas Tai).

Os byddwch yn dewis naill ai prynu’r gyfran ecwiti sy’n weddill neu werthu eich eiddo, bydd y prisiad yn cael ei bennu gan brisiwr cymwys RICS annibynnol. Ar ôl cwblhau’r gwerthiant, byddwch yn derbyn 70% o werth y farchnad i’w ddefnyddio i dalu’ch morgais. Fodd bynnag, nid yw’r opsiynau hyn ar gael i unrhyw un sy’n prynu eiddo Cartrefi Caerdydd.

Fel prynwr eiddo ecwiti a rennir a’r perchennog cofrestredig pan fydd eich pryniant yn cwblhau, bydd gennych holl hawliau a chyfrifoldebau perchennog tŷ.

Nod y cynllun yw helpu prynwyr tro cyntaf sy’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd ac sy’n ei chael hi’n anodd cael troedle ar yr ysgol eiddo. Fodd bynnag, rhoddir ystyriaeth hefyd i’r rhai sydd wedi bod yn berchnogion tai o’r blaen ond sydd bellach yn bwriadu prynu eiddo yn eu rhinwedd eu hunain ar ôl i berthynas chwalu.

Mae rhaid i’r rhai sy’n gymwys ar gyfer Cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd Cyngor Caerdydd fod:

 

 • Dros 18 oed;
 • Yn ddeiliad pasbort cyfredol neu fod ganddynt ‘ganiatâd amhenodol i aros’ wedi’i stampio yn eu pasbort. Rhaid i ymgeiswyr heb ganiatâd amhenodol i aros sydd â diddordeb mewn prynu cartref, allu dangos y gallu i sicrhau morgais gyda benthyciwr ag enw da. (*cymhwysedd yn amodol ar amgylchiadau personol ac unrhyw gyfyngiadau)
 • Yn brynwr tro cyntaf
 • Yn brynwr tro cyntaf ‘ yn eich hawl eich hun’.  (Byddai’r bobl sy’n perthyn i’r categori hwn yn ymgeiswyr sydd wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd ac o ganlyniad i berthynas yn chwalu, nid ydynt yn berchen ar eiddo mwyach)
 • Yn gallu bodloni ymrwymiad ariannol hirdymor perchentyaeth

 

Yn ogystal â’r uchod, i fod yn gwbl gymwys, rhaid i ymgeiswyr naill ai fod yn –

 • Byw a / neu yn gweithio yng Nghaerdydd ers y 6 mis diwethaf
 • Gweithiwr allweddol yn symud i Gaerdydd am swydd *
 • Gadael y Lluoedd Arfog (*rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw yng Nghaerdydd am o leiaf chwe mis yn syth cyn ymuno â’r Lluoedd Arfog)
 • Symud i Gaerdydd am resymau personol neu broffesiynol ac â chysylltiad lleol sefydledig â Chaerdydd.

* ystyrir mai gweithwyr allweddol yw’r rhai sy’n gweithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Addysg a Gofal Plant, Diogelwch y Cyhoedd a Diogelwch Cenedlaethol a Bwyd a nwyddau hanfodol angenrheidiol eraill. Gall y gweithwyr allweddol a ystyrir newid yn unol â chanllawiau’r llywodraeth

 

Mae’r rhai nad ydynt yn gymwys ar gyfer y cynllun yn cynnwys:

 • Pobl nad ydynt yn byw nac yn gweithio yng Nghaerdydd neu sydd â chysylltiad lleol sefydledig â Chaerdydd
 • Pobl sydd â buddiant ariannol mewn eiddo ar hyn o bryd
 • Pobl sydd wedi bod â buddiant ariannol mewn eiddo fel unig berchennog o’r blaen
 • Pobl sydd wedi manteisio ar fenter perchentyaeth cost isel neu berchentyaeth â chymorth yn y gorffennol fel unig berchennog.

Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf i fod yn gymwys ar gyfer y cynllun ond bod amgylchiadau eithriadol o ran eich sefyllfa o ran tai, cysylltwch â ni i drafod ymhellach.

 

Cydymgeiswyr

Rhaid i gydymgeiswyr ar y cynllun fod yn ddau oedolyn sy’n gymwys ar gyfer y cynllun yn dilyn y meini prawf a nodwyd.  

Rydym yn ystyried cydymgeiswyr yn:

 • Bobl dros 18 oed
 • Rhaid i’r ddau ymgeisydd fod ar y cais;
 • Rhaid i’r ddau ymgeisydd fod ar y morgais;
 • Rhaid i’r ddau feddiannu’r eiddo a brynir drwy’r cynllun fel eu hunig gartref neu eu prif gartref;

Ni dderbynnir cais ar y cyd os bydd un o’r ymgeiswyr yn anghymwys ar gyfer y cynllun.

Mae’r eiddo mewn sawl ardal ar draws y ddinas ac yn amrywio o fflatiau un ystafell wely i dai tair ystafell wely.  Rydym hefyd wedi gwerthu nifer bach o eiddo 4 ystafell wely trwy’r cynllun, er bod hyn yn anarferol.  Mae’r rhan fwyaf o’r eiddo ar safleoedd adeiladu newydd gydag adeiladwyr tai preifat, ond rydym hefyd yn gwerthu cartrefi sy’n eiddo ymlaen llaw, y cyfeiriwn atynt fel eiddo ailwerthu.  Dyma pryd mae perchennog a brynodd eiddo yn wreiddiol trwy ein cynllun yn penderfynu gwerthu ymlaen.

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ac os oes gennych ddiddordeb mewn prynu eiddo trwy ein cynllun, bydd angen i chi gofrestru i gynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd ar-lein.

Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn dechrau derbyn hysbysiadau e-bost pan fyddwn yn hysbysebu eiddo sy’n cyfateb i’ch gofynion.

Dylech e-bostio Tîm Cartrefi Cyntaf Caerdydd i ofyn am becyn cais cyn y dyddiad cau. Os yw’n eiddo ailwerthu, bydd angen i chi hefyd wneud apwyntiad i’w weld. Yn aml mae dyddiadau penodol ar gyfer gwylio. Fodd bynnag, os yw’r eiddo ar safle adeiladu newydd, efallai na fydd modd ei weld gan nad yw’r eiddo wedi’i adeiladu eto. Fodd bynnag, bydd tîm gwerthu’r datblygwr yn gallu eich cynghori.

Dylech gofio, os yw gwerth marchnad yr eiddo yn perthyn i fand Treth Trafodiadau Tir (a elwir hefyd yn Dreth Stamp), y bydd yn ofynnol i chi dalu swm llawn y Dreth Trafodiadau Tir ar werth llawn yr eiddo ar y farchnad.

Gallwch ddarganfod a oes angen i chi dalu’r tâl hwn trwy ymweld â Chyfrifiannell Llywodraeth Cymru.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais a anfonir atoch. Gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o’ch preswylfa, eich cyflogaeth, eich cyflog a’ch cynilion.

Yn bwysicaf oll, bydd angen Tystysgrif Morgais mewn Egwyddor arnoch gan eich darparwr morgais arfaethedig.  Gellir cyfeirio at Dystysgrif Morgais hefyd fel Penderfyniad mewn Egwyddor neu Gytundeb mewn Egwyddor.  Gallwch gysylltu â ni os hoffech gael rhestr o fenthycwyr hysbys sy’n cefnogi’r cynllun.

Pan fyddwch wedi llenwi a llofnodi eich ffurflen gais ac wedi casglu eich tystiolaeth, rhaid i chi e-bostio’r cyfan i cartreficyntafcaerdydd@caerdydd.gov.uk

Caiff ffurflenni cais cyflawn eu hasesu a’u henwebu yn nhrefn y dyddiad y daethant i law.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, gofynnir i chi roi eich arian mewn trefn i gael cynnig morgais ffurfiol a phenodi cyfreithiwr i ddechrau’r broses o brynu’ch cartref.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â ni ar-lein neu drwy ffonio 07866 370 394.

Gwelwch hefyd

Sut i gofrestru Telerau ac Amodau | Canllaw ar brynu cartref