Cartrefi Cyntaf Caerdydd

1. Mae Cartrefi Cyntaf Caerdydd yn gyfle i brynu cyfranddaliadau ecwiti, a weinyddir gan Gyngor Caerdydd.

2. Dim ond ar gyfer prynwyr tro cyntaf y mae’r cynllun ar gael; pobl sydd wedi bod yn byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd am o leiaf y chwe mis diwethaf. Os ydych chi’n gadael y Lluoedd Arfog, byddech yn gymwys ar gyfer y cynllun os oeddech chi’n byw yng Nghaerdydd am o leiaf 6 mis yn union cyn ymuno â’r Lluoedd Arfog. NID yw ar gael os oes gennych fuddiant ariannol mewn eiddo ar hyn o bryd (h.y. mae eich enw ar y gweithredoedd, neu’r morgais) neu os ydych yn elwa o unrhyw gynllun perchentyaeth arall. Gellir ystyried prynwyr tro cyntaf yn eu rhinwedd eu hunain h.y. y rhai sydd bellach wedi ysgaru ac ati.

3. Bydd y cynllun yn darparu nifer o dai fforddiadwy newydd o ansawdd uchel i’w prynu ar amrywiaeth o safleoedd datblygu ledled y ddinas. Bydd rhai o’r eiddo hyn yn cael eu hadeiladu gan ddatblygwyr preifat y farchnad agored a bydd rhai’n cael eu hadeiladu fel rhan o raglen tai newydd y Cyngor ei hun, sy’n cynnwys ‘Cartrefi Caerdydd’, partneriaeth ddatblygu rhwng Cyngor Caerdydd a Wates Residential. Yn ogystal, bydd eiddo ailwerthu ar gael pan fydd perchnogion presennol yn ceisio symud ymlaen.

4. Mae cynllun ecwiti a rennir Cartrefi Cyntaf Caerdydd ar gael i aelwydydd na allant fforddio prynu eiddo addas ar y farchnad agored, ond sy’n gallu codi morgais o, fel arfer, 70% o werth marchnad yr eiddo. Gallai’r ganran sydd ar gael i’w phrynu fod yn is ar rai cartrefi.

5. Dim ond lleiniau penodol ar ddatblygiadau neu eiddo ailwerthu sydd wedi’u cynnwys yng Nghynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd fydd ar gael i’w prynu drwy’r cynllun.

6. I gael eu hystyried ar gyfer eiddo, rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau’n llawn ynghyd â thystiolaeth ategol. Gan fod nifer yr eiddo a hysbysebir drwy’r cynllun yn gyfyngedig, cynigir enwebiadau yn nhrefn y ceisiadau a dderbyniwyd (ond dim ond ar ôl derbyn ffurflen gais wedi’i chwblhau’n llawn a’r HOLL dystiolaeth ofynnol, gan gynnwys Tystysgrif Morgais Mewn Egwyddor ddilys ac o leiaf 5% o’r pris prynu gostyngol – Cofiwch y gall fod angen canran uwch o flaendal ar rai benthycwyr ).

7. Gall ymgeiswyr fynegi eu bod yn ffafrio math o eiddo a/neu lain ar safleoedd datblygu newydd. Fodd bynnag, bydd maint eiddo a lefelau meddiannaeth yn cael eu hystyried wrth asesu enwebiadau ar gyfer y cynllun. Ni ellir ystyried ceisiadau a fyddai’n arwain at dai orlawn.

8. Mae eich cais yn benodol i’r safle neu’r eiddo (os yw’n eiddo ailwerthu) a dim ond ar gyfer y safle datblygu neu ailwerthu a nodwyd y caiff ei ystyried. Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer safleoedd neu eiddo datblygu eraill sy’n dod ar gael o dan Gynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd yn y dyfodol, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar wahân.

9. Dim ond pan fydd wedi’i gwblhau’n llawn, wedi’i lofnodi ac wedi’i gyflwyno gyda’r holl wybodaeth berthnasol y bydd y Cyngor yn derbyn cais. Rhaid llenwi a llofnodi ffurflen Cydsyniad Trydydd Parti – mae hyn er mwyn i ni allu anfon gwybodaeth sy’n berthnasol i’ch pryniant at syrfewyr prisio, datblygwyr preifat a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig/Cymdeithasau Tai (lle bo hynny’n berthnasol). Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno eu cais wedi’i gwblhau’n electronig drwy e-bost neu ei lanlwytho drwy ein gwefan.  Sylwch, RHAID i ffurflenni gael eu llofnodi a’u sganio a bod ar ffurf PDF – ni allwn dderbyn fersiynau MICROSOFT WORD na llofnodion electronig.

10. Rhaid dychwelyd pob ffurflen gais a thystiolaeth ategol at: cartreficyntafcaerdydd@caerdydd.gov.uk

Os ydych yn gwneud cais am eiddo lle mae Cymdeithas Dai yn dal y gyfran ecwiti, byddwch yn cael gwybod am hyn a bydd y Gymdeithas Dai yn rheoli eich cais a’ch pryniant. 

11. Ar ôl ei gyflwyno, anfonir e-bost atoch yn cadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais.

12. Os nad yw eich cais yn gymwys neu os yw’n anghyflawn, cysylltwn â chi gyda rhestr o dystiolaeth/gwybodaeth sy’n ofynnol. Ni ellir prosesu eich cais nes bod yr holl dystiolaeth sydd heb ei chwblhau wedi dod i law.

13. SYLWER NID YW’R FFAITH BOD EICH CAIS WEDI DOD I LAW YN GOLYGU Y BYDD EICH CAIS YN LLWYDDIANNUS AC YN CAEL ENWEBIAD Â BLAENORIAETH.

14. Bydd y Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol i chi gyflwyno tystysgrif Morgais Mewn Egwyddor ddilys, neu ddogfen gyfatebol, gyda’ch cais.

15. Rhaid i ymgeiswyr sicrhau bod pob ffynhonnell incwm, cyfalaf, cynilion a buddsoddiadau yn cael eu datgelu ar y cais, waeth beth fo’r swm dan sylw fel prawf bod y blaendal angenrheidiol ar gael.

16. Bydd methu â datgelu unrhyw wybodaeth, sy’n dod yn hysbys i Gyngor Caerdydd yn ddiweddarach, yn arwain at ganslo eich cais.

17. Pan fydd ymgeiswyr yn dewis penodi cynghorydd ariannol i’w cynorthwyo yn eu cais a/neu bryniant, bydd y Cyngor yn gofyn am unrhyw eglurhad sy’n ofynnol yn uniongyrchol gan y morgeisai neu’r ymgeisydd arfaethedig. Bydd y cynghorydd ariannol yn cael ei ystyried yn drydydd parti.

18. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, caiff eich manylion, ynghyd â’ch ffurflen Cydsyniad Trydydd Parti, eu hanfon at y datblygwr tai ac adran gyfreithiol y cyngor, a fydd yn dechrau’r broses werthu. Yn achos eiddo ailwerthu, bydd eich manylion yn cael eu hanfon at adran gyfreithiol y cyngor.

19. Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu Cynnig Morgais ffurfiol gan fanc ag enw da, sy’n nodi’n glir bod yr eiddo’n cael ei brynu o dan gynllun ecwiti a rennir.

20. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn cael terfyn amser ar gyfer cwblhau ei bryniant gan y Cyngor a/neu’r datblygwr tai, neu’r Gymdeithas Dai, os yw’n berthnasol. Os nad ydych wedi cwblhau erbyn y dyddiad penodol, gall Cyngor Caerdydd dynnu’r cynnig o enwebiad yn ôl, ac ail-enwebu ymgeisydd arall.

21. Ni all y Cyngor dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled ariannol neu anghyfleustra os bydd prynwr yn methu â chwblhau gwerthiant am ba bynnag reswm. At hynny, ni all Cyngor Caerdydd ragweld na bod yn gyfrifol am newidiadau i werth llawn eiddo sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun.

22. Ar ôl cwblhau’r gwerthiant, bydd perchnogion newydd yn berchen ar 100% o’r teitl cofrestredig ar gyfer yr eiddo, felly nid yw’r rhent yn daladwy ar y gyfran ecwiti sy’n weddill. Mae’n un o ofynion y cynllun bod rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ddefnyddio’r tŷ fel ei unig gartref neu ei brif gartref. I egluro, ni ellir rhentu’r eiddo.

23. Mae gan ymgeisydd / prynwr llwyddiannus dan y cynllun hawl i ‘brynu allan’ cyfran ecwiti’r Cyngor ar ôl cyfnod cymhwyso o 3 blynedd. Dim ond mewn un ‘cyfandaliad’ y gellir prynu hwn a bydd yn seiliedig ar werth marchnad agored yr eiddo ar adeg y cais, ar yr amod bod y pryniant ecwiti yn cael ei gwblhau o fewn 6 mis i’r dyddiad prisio. Os na chaiff y trafodyn prynu ecwiti ei gwblhau o fewn 6 mis i’r dyddiad prisio, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i adolygu’r prisiad.  Fel rhan o sefydlu prisiad y farchnad agored, bydd manylion cyswllt perchennog yn ogystal â gwybodaeth sy’n ymwneud â’r eiddo yn cael eu hanfon at Brisiwr penodedig cymwys gyda Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, fel y gellir gwneud trefniadau mynediad priodol i’r eiddo at ddibenion yr arolwg. Gall y gallu i ‘brynu allan’ yr ecwiti a gedwir hefyd fod ar gael ar rai eiddo Cymdeithasau Tai lle maent yn cadw’r gyfran ecwiti (gweler pwyntiau 34 a 35 isod).

24. Bydd yn ofynnol i unrhyw brynwr (perchennog) llwyddiannus sy’n dymuno gwerthu ei eiddo ar unrhyw adeg ar ôl ei brynu’n wreiddiol, gynnig ei eiddo i’w werthu drwy Gynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd fel AILWERTHU. Os na cheir prynwr addas yn ystod y broses ailwerthu, bydd y perchennog yn rhydd i werthu’r eiddo ar y farchnad agored.

25. Mae’n ofynnol i Gyngor Caerdydd neu’r Gymdeithas Dai berthnasol ddiogelu ei fuddiant canrannol yn y ‘balans cadw’ o werth yr eiddo drwy gyfrwng ail forgais (a elwir yn ail bridiant) (*mae hyn fel arfer yn 30% ond ar nifer fach o eiddo gall hyn fod yn wahanol). Mae hyn yn golygu bod cyfran ganrannol yr eiddo yn cael ei ‘chodi’ gan y prynwr i’r Cyngor neu’r Gymdeithas Dai berthnasol; mae hyn yn golygu bod y prynwr dan rwymedigaeth i dalu cyfran ganrannol y Cyngor neu Gymdeithas Tai o werth presennol y farchnad ar ailwerthiant

26. Ni fydd y swm a godir ond yn daladwy os a phryd: a) y dymuna’r prynwr ailwerthu’r eiddo, neu b) bod unrhyw un o delerau ail ddogfen forgais y Cyngor yn cael ei dorri, neu c) bod Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo cais i brynu ei gyfran ganrannol o werth llawn y farchnad (yn amodol ar y cyfnod cymhwyso o 3 blynedd).

27. Bydd hawliau morgais Cyngor Caerdydd neu’r Gymdeithas Dai berthnasol yn cael eu gohirio i forgais Banc/Cymdeithas Adeiladu’r prynwr, ac felly ni fydd yn effeithio ar y gallu i gael morgais.

28. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw egluro, ac ystyried, y costau posibl sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo h.y. Treth Trafodiadau Tir (TTT), y Dreth Gyngor, costau cyfreithiol ac ati. (*Mae TTT yn daladwy ar werth llawn y farchnad neu 100% o’r eiddo).  

29. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw cadarnhau gyda’i fenthyciwr morgais swm y blaendal sydd ei angen fel rhan o’r broses brynu. (Gallai hyn fod yn fwy na gofyniad y cynllun o 5% o’r pris prynu gostyngedig).

30. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, ond bod eich incwm a/neu fanylion eraill yn newid cyn cwblhau’r pryniant, rhaid i chi hysbysu Cyngor Caerdydd ar unwaith drwy e-bost i cartreficyntafcaerdydd@caerdydd.gov.uk Gall methu â datgelu unrhyw wybodaeth, sy’n dod yn hysbys i Gyngor Caerdydd yn ddiweddarach, arwain at ganslo eich cais.

31. Mae Cyngor Caerdydd yn cadw’r hawl i wneud diwygiadau i reolau a meini prawf Cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd ar sail profiad. Bydd y penderfyniadau a wneir gan Gyngor Caerdydd drwy gydol eich cais yn derfynol.

32. Mae’r wybodaeth a ddarperir gennych wrth wneud cais yn gwbl gyfrinachol a dim ond Cyngor Caerdydd fydd yn cael ei defnyddio i asesu eich cymhwysedd ar gyfer Cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd

EIDDO CYMDEITHASAU TAI YN UNIG

33. Os ydych yn gwneud cais am eiddo lle mae Cymdeithas Dai yn dal y gyfran ecwiti, byddwch yn cael gwybod am hyn a bydd y Gymdeithas Dai yn rheoli eich cais a’ch pryniant. Bydd y Gymdeithas Dai yn rheoli eich cais a’ch pryniant (os caiff ei enwebu’n llwyddiannus).

34. Mae rhai eiddo lle bydd Cymdeithas Dai yn dal y gyfran ecwiti. O bryd i’w gilydd mae gan yr eiddo hyn reolau ychydig yn wahanol, lle bydd rhai yn caniatáu i chi brynu’r gyfran ecwiti gan wneud taliadau ar gamau ac ni fydd eraill yn caniatáu i chi brynu eu cyfran ecwiti.

35. Byddwch yn cael gwybod am unrhyw wahaniaethau penodol yn y deunydd marchnata ar gyfer yr eiddo.

Er bod Cyngor Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau tai i’w drigolion, yn gyffredinol, mae mwy o bobl yn chwilio am eiddo nag sydd ar gael a/neu sy’n addas ar gyfer eu hanghenion.

Gallai Cartrefi Cyntaf Caerdydd gynnig dewis tai arall i breswylwyr.  Mae’r cynllun ar gael i brynwyr tro cyntaf sy’n byw a / neu’n gweithio yng Nghaerdydd ac mae’n rhoi cyfle i bobl gymryd y camau cyntaf ar yr ysgol eiddo.  Nid yw wedi’i anelu at bobl sy’n gallu fforddio prynu eiddo addas ar y farchnad agored heb gymorth, neu’r rhai sydd wedi bod yn berchen ar gartref o’r blaen ond sy’n dymuno symud i ardal wahanol.

 

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y cynllun?

Mae rhaid i’r rhai sy’n gymwys ar gyfer Cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd Cyngor Caerdydd fod:

 

 • Dros 18 oed;
 • Yn ddeiliad pasbort cyfredol neu fod ganddynt ‘ganiatâd amhenodol i aros’ wedi’i stampio yn eu pasbort. Rhaid i ymgeiswyr heb ganiatâd amhenodol i aros sydd â diddordeb mewn prynu cartref, allu dangos y gallu i sicrhau morgais gyda benthyciwr ag enw da
 • Yn brynwr tro cyntaf
 • Yn brynwr tro cyntaf ‘ yn eich hawl eich hun’.  (Byddai’r bobl sy’n perthyn i’r categori hwn yn ymgeiswyr sydd wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd ac o ganlyniad i berthynas yn chwalu, nid ydynt yn berchen ar eiddo mwyach)
 • Yn gallu bodloni ymrwymiad ariannol hirdymor perchentyaeth

 

Yn ogystal â’r uchod, i fod yn gwbl gymwys, rhaid i ymgeiswyr naill ai fod yn –

 • Byw a / neu yn gweithio yng Nghaerdydd ers y 6 mis diwethaf
 • Gweithiwr allweddol yn symud i Gaerdydd am swydd *
 • Gadael y Lluoedd Arfog (*rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw yng Nghaerdydd am o leiaf chwe mis yn syth cyn ymuno â’r Lluoedd Arfog)
 • Symud i Gaerdydd am resymau personol neu broffesiynol ac â chysylltiad lleol sefydledig â Chaerdydd.

* ystyrir mai gweithwyr allweddol yw’r rhai sy’n gweithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Addysg a Gofal Plant, Diogelwch y Cyhoedd a Diogelwch Cenedlaethol a Bwyd a nwyddau hanfodol angenrheidiol eraill. Gall y gweithwyr allweddol a ystyrir newid yn unol â chanllawiau’r llywodraeth

 

Mae’r rhai nad ydynt yn gymwys ar gyfer y cynllun yn cynnwys:

 • Pobl nad ydynt yn byw nac yn gweithio yng Nghaerdydd neu sydd â chysylltiad lleol sefydledig â Chaerdydd
 • Pobl sydd â buddiant ariannol mewn eiddo ar hyn o bryd
 • Pobl sydd wedi bod â buddiant ariannol mewn eiddo fel unig berchennog o’r blaen
 • Pobl sydd wedi manteisio ar fenter perchentyaeth cost isel neu berchentyaeth â chymorth yn y gorffennol fel unig berchennog.

Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf i fod yn gymwys ar gyfer y cynllun ond bod amgylchiadau eithriadol o ran eich sefyllfa o ran tai, cysylltwch â ni i drafod ymhellach.

 

Cydymgeiswyr

Rhaid i gydymgeiswyr ar y cynllun fod yn ddau oedolyn sy’n gymwys ar gyfer y cynllun yn dilyn y meini prawf a nodwyd.  

Rydym yn ystyried cydymgeiswyr yn:

 • Bobl dros 18 oed
 • Rhaid i’r ddau ymgeisydd fod ar y cais;
 • Rhaid i’r ddau ymgeisydd fod ar y morgais;
 • Rhaid i’r ddau feddiannu’r eiddo a brynir drwy’r cynllun fel eu hunig gartref neu eu prif gartref;

Ni dderbynnir cais ar y cyd os bydd un o’r ymgeiswyr yn anghymwys ar gyfer y cynllun.

 

Y Broses Enwebu

Ar hyn o bryd mae mwy o bobl nag o eiddo ar gael i’w prynu drwy’r cynllun. Mae’r broses enwebu ganlynol ar gyfer DATBLYGIADAU NEWYDD ac EIDDO A AILWERTHIR yn galluogi’r Cyngor i enwebu ymgeiswyr mewn ffordd deg a thryloyw ac i baru eiddo a’r ymgeisydd/ymgeiswyr mwyaf addas.

Bydd pob eiddo’n cael ei hysbysebu am gyfnod penodol.  I’w ystyried ar gyfer eiddo, rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau’n llawn ac wedi’i llofnodi, ynghyd â’r holl dystiolaeth ofynnol, gan gynnwys tystysgrif morgais ddilys gan frocer morgais ag enw da, banc neu gymdeithas adeiladu a thystiolaeth o flaendal o 5% ar adeg y cais.

Bydd eiddo’n cael ei enwebu’n bennaf mewn trefn ymgeisio – gallai hyn fod cyn diwedd y cyfnod hysbysebu.

Fodd bynnag, ar gyfer tai teuluol (eiddo tair neu bedair ystafell wely), bydd ceisiadau a dderbynnir o fewn y 4 wythnos gyntaf y caiff yr eiddo ei hysbysebu yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer teuluoedd o faint priodol i’r cartref. Fodd bynnag, rydym yn annog pob ymgeisydd i wneud cais mor gynnar â phosibl yn y broses.

Yn ogystal, gellir hysbysebu rhai datblygiadau ar gyfer grwpiau penodol fel gweithwyr allweddol. Bydd unrhyw ofynion penodol yn cael eu gwneud yn glir yn y manylion marchnata.

 

Tystiolaeth

Rhaid i ymgeiswyr ddarparu’r dystiolaeth ganlynol –

 • Pasbort neu Drwydded Yrru a dogfen CiAA, os yw’n berthnasol
 • Cyfeiriad Cyfredol – cytundeb tenantiaeth neu lythyr gan rieni/landlord (os nad mewn llety rhent preifat), ynghyd â bil cyfleustodau neu gyfriflen banc
 • Cyfeiriadau Blaenorol (3 blynedd diwethaf) – fel y rhai a restrir uchod
 • Y 3 slip cyflog diwethaf ar gyfer prif gyflogwr
 • Geirda gan gyflogwr yn nodi cyflog blynyddol a dyddiadau cyflogaeth
 • Tystysgrif Morgais mewn Egwyddor ddilys (a elwir hefyd yn Penderfyniad neu Gytundeb mewn Egwyddor).  RHAID i’r swm a ddyfynnir ar y dystysgrif, ynghyd ag arbedion ar gyfer blaendal a ddangosir, dalu’r pris prynu
 • Os ydych yn symud n i Gaerdydd am resymau personol neu broffesiynol, rhaid i ymgeiswyr ddarparu prawf o gysylltiad lleol, megis adroddiad ysgol, neu fil cyfleustodau ar gyfer aelod o’r teulu sy’n byw yn yr ardal leol
 • Gweithwyr allweddol yn unig – prawf bod ymgeisydd yn symud yn i Gaerdydd ar gyfer swydd newydd, fel contract neu lythyr cyflogaeth gan gyflogwr newydd.
 • Tystiolaeth o flaendal o 5% o leiaf o’r pris prynu a hysbysebwyd (nid Gwerth y Farchnad)

 

Prif Ystyriaethau

Bydd y canlynol yn cael ei ystyried wrth asesu cais –

 • Dylai fod gan bob oedolyn neu gwpl ei ystafell ei hun
 • Yn ddelfrydol, mae pob plentyn (a ystyrir o dan 16 oed) fod ag ystafell wely ar wahân ond lle nad yw hyn yn bosibl, byddem ond yn disgwyl i blant o’r un rhyw rannu ystafell wely
 • Ni ddylai plant o’r rhyw arall rannu ystafell lle mae un plentyn dros naw oed
 • Os nad yw’n bosibl i blentyn gael ei ystafell wely ei hun yna ni ddylai mwy na dau blentyn rannu ystafell wely
 • Gellir cynnal asesiad ariannol i sicrhau fforddiadwyedd os bydd   Ystyrir bod fforddiadwyedd yn ddim mwy na 40% o’r incwm misol i’w wario ar daliad morgais misol
 • Gellir gofyn am dystiolaeth bellach a gellir cynnal gwiriadau gan gynnwys y gofrestrfa tir ar gyfer perchentyaeth flaenorol /gyfredol yn ôl yr angen
 • Bydd ymgeiswyr yn cael blaenoriaeth lle mae dewis tai yn bodloni maint aelwydydd/cyfansoddiad teuluol
 • Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond i eiddo lle mae uchafswm o un ystafell wely ‘sbâr’ ychwanegol o’i gymharu â maint aelwydydd y caiff aelwydydd eu henwebu
 • Pobl y byddai eu tystysgrif forgais ar y cyd â’r blaendal/cynilion sydd ar gael yn eu galluogi i brynu’r eiddo neu un tebyg am werth llawn y farchnad.

 

Y Weithdrefn Apelio

Os yw ymgeisydd yn anhapus gyda phenderfyniad y Cyngor, mae ganddo’r hawl i apelio.  Rhaid i apeliadau fod yn ysgrifenedig drwy lythyr neu e-bost at y Tîm Datblygu Tai yn y cyfeiriad canlynol o fewn 14 diwrnod i’r llythyr penderfyniad:

 

Datblygu Adfywoi

Neuadd y Sir,

Glanfa’r Iwerydd

Caerdydd

CF10 4UW

CartrefiCyntafCaerdydd@caerdydd.gov.uk

Mae gan Reolwr priodol 15 diwrnod gwaith ar ôl derbyn y cais i adolygu’r penderfyniad gwreiddiol ac ymateb.  Yn ystod y cyfnod hwn, gall y Rheolwr ofyn am wybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd a’r Swyddog Perchentyaeth.  Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau fydd yn gyfrifol am y penderfyniad terfynol a chaiff ymgeiswyr eu hysbysu’n ysgrifenedig.

Os oeddech wedi prynu eich eiddo drwy Cartrefi Cyntaf Caerdydd a nawr eisiau naill ai werthu neu brynu’r gyfran ecwiti sy’n weddill, bydd angen i chi gysylltu â ni yn gyntaf fel y gallwn roi gwybod i chi beth sydd angen i chi ei wneud.

Os ydych am werthu eich eiddo, byddwn yn ei farchnata drwy ein cynllun ac os na allwn ddod o hyd i brynwr ar gyfer eich eiddo oddi ar ein rhestr aros o fewn cyfnod penodol, yna cewch werthu’ch eiddo ar y farchnad agored ac ad-dalu cyfran y cyngor neu’r gymdeithas dai o’r pris prynu.  Am ragor o wybodaeth am hyn, gallwch gyfeirio at Reolau a Meini Prawf ein Cynllun.

Ar ôl 3 blynedd o berchnogaeth, mae gan berchnogion ddewis i brynu cyfran ecwiti’r cyngor neu’r gymdeithas dai yn unol â gwerth y farchnad bresennol.  Am ragor o wybodaeth am hyn, gallwch hefyd gyfeirio at Reolau a Meini Prawf ein Cynllun.

Cysylltwch â ni os hoffech chi ddechrau’r broses Ailwerthu neu Bryniant Ecwiti.

Ein Manylion Cyswllt

Enw: Cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd

Cyfeiriad: Ystafell 348, Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW.

Rhif Ffôn: 07866 370 394

E-bost: CartrefiCyntafCaerdydd@caerdydd.gov.uk

Gwefan: https://www.devandregencardiff.co.uk/cy/tai/cartrefi-cyntaf-caerdydd/

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Mae’r hysbysiad gwybodaeth hwn yn esbonio pa ddata personol a gasglwn gennych chi a sut rydym yn ei ddefnyddio.  Darllenwch y wybodaeth isod ac, os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Pam ydyn ni’n prosesu eich gwybodaeth bersonol?

Rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, gan gynnwys unrhyw gategorïau arbennig o wybodaeth bersonol, mewn cysylltiad â hyrwyddo datblygiadau newydd yn ôl cais chi, prynu eich cartref neu dâl cyfreithiol.

Byddai hyn yn cynnwys delio ag unrhyw gyfreithwyr, cynghorwyr ariannol, cyflogwyr, syrfewyr prisio a chontractwyr, ar faterion fel prynu cartref, ail-forgeisio ceisiadau, a phrynu ecwiti.  Rydym yn prosesu’r wybodaeth hon naill ai oherwydd ei bod yn angenrheidiol i ni wneud hynny er mwyn rheoli eich gwerthiant neu’ch pryniant, neu oherwydd bod cyfreithiau sy’n caniatáu i ni, neu sy’n ei gwneud yn ofynnol i ni, ei phrosesu.  Os na wnaethoch roi’r wybodaeth hon i ni, ni fyddem yn gallu gweinyddu eich gwerthiant na darparu’r gwasanaethau o dan eich tâl cyfreithiol.

Y math o wybodaeth bersonol a gasglwn

Ar hyn o bryd rydym yn casglu ac yn prosesu’r wybodaeth bersonol ganlynol, ond nid yw’n gyfyngedig i:

 • Dynodwyr personol:
  • Teitl, enw cyntaf a chyfenw
  • Manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn
  • Rhif yswiriant gwladol
  • Dyddiad geni
 • Categori Arbennig:
 • Rhywedd
 • Cyfeiriadedd Rhywiol
 • Crefydd/cred
 • Ethnigrwydd
 • Statws priodasol
 • Ieithoedd sy’n cael eu siarad
 • Anabledd
 • Gwybodaeth arall:
 • Dibynyddion
 • Teitl y gwaith
 • Incwm blynyddol
 • Arbedion
 • Dinasyddiaeth
 • Data sy’n benodol i’r cynllun:
 • Amgylchiadau tai presennol
 • Gwybodaeth morgais
 • Statws ariannol a manylion cyfrif banc

Sut rydym yn cael y wybodaeth bersonol, pam mae gennym, a sut rydym yn ei ddefnyddio

Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth bersonol a gaiff ei phrosesu gennym yn cael ei rhoi’n uniongyrchol gennych chi am un o’r rhesymau canlynol:

 • Sicrhau eich bod yn bodloni meini prawf y cynllun
 • Fel y gallwn roi gwybod i chi ar ein rhestr aros pan fydd eiddo ar gael i’w werthu drwy’r cynllun.
 • Os cewch eich enwebu’n llwyddiannus i brynu eiddo, efallai y bydd angen rhoi eich manylion i ddatblygwr neu gymdeithas dai a/neu Dîm Cyfreithiol y cyngor, fel y gallant ddechrau’r achos gwerthu.
 • Ac os byddwch yn prynu drwy’r cynllun ac yn penderfynu gwerthu’ch eiddo ymlaen yn ddiweddarach, bydd angen eich manylion cyswllt arnom fel y gellir eu trosglwyddo i’n syrfëwr penodedig fel y gallant gynnal arolwg ar eich cartref.

Rydym hefyd yn derbyn gwybodaeth bersonol yn anuniongyrchol, o’r ffynonellau canlynol yn yr amgylchiadau canlynol:

 • Efallai ein bod wedi derbyn atgyfeiriad o ffurflen ar-lein drwy wefan y cyngor
 • Efallai ein bod wedi derbyn atgyfeiriad gan adran arall yn dilyn ymholiad gennych
 • Efallai ein bod wedi derbyn atgyfeiriad awtomataidd o wefannau ‘chwaer’
 • Efallai bod eich manylion wedi’u trosglwyddo i ni gan ddatblygwr

Sefydliadau y gallwn rannu eich data personol â nhw

Efallai y byddwn yn rhannu’r wybodaeth hon gydag adrannau eraill o fewn Cyngor Caerdydd, megis:

 • Tîm Cyfreithiol Cyngor Caerdydd
 • Tîm Cyllid Cyngor Caerdydd

Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gydag asiantaethau allanol perthnasol, megis:

 • Ein partneriaid Cymdeithasau Tai (*ar hyn o bryd Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, United Welsh a Chymdeithas Tai Wales and West)
 • Contractwyr, datblygwyr preifat ac adeiladwyr.
 • Syrfewyr a Phriswyr – os ydych yn prynu eiddo drwy’r cynllun ac yn penderfynu gwerthu ymlaen yn ddiweddarach, byddwn yn trosglwyddo eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost i’n syrfëwr penodedig fel y gallant gynnal arolwg eiddo er mwyn sefydlu gwerth y farchnad.
 • Eich cyfreithiwr
 • Eich cyflogwr
 • Eich cynghorydd ariannol
 • Eich benthyciwr/darparwr morgais

Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i brosesu eich gwybodaeth bersonol

Yn gyffredinol, bydd y sail gyfreithlon y byddwn yn dibynnu arni ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol yn un o’r canlynol:

 • GDPR y DU Erthygl 6 (1) (a) Rydych wedi rhoi caniatâd i ni brosesu eich cais.
 • GDPR y DU Erthygl 6 (1) (b) Rydych wedi ymrwymo i gontract gyda ni.
 • GDPR y DU Erthygl 6 (1) (f) Mae gennym ddiddordeb dilys i brosesu eich data.

Sut rydym yn storio eich gwybodaeth bersonol

Caiff eich gwybodaeth ei storio’n ddiogel ar gronfeydd data a ddiogelir gan gyfrinair ar rwydwaith diogel gyda mynediad yn cael ei ganiatáu i staff sy’n gweithredu Cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd yn unig.

Byddwn yn cadw eich data personol am gyfnodau gwahanol o amser yn dibynnu ar yr hyn rydym yn ei ddefnyddio ar gyfer y canlynol –

Cronfa Ddata Rhestrau Aros – byddwch yn aros ar ein cronfa ddata oni bai eich bod yn dweud wrthym eich bod am gael eich symud neu eich bod yn prynu eiddo drwy’r cynllun

Ceisiadau Llwyddiannus – os byddwch yn cyflwyno cais am eiddo a’ch bod yn llwyddiannus, yna bydd y ffurflen a’r dystiolaeth a gyflwynwyd gennych yn cael eu cadw ar ein rhwydweithiau diogel am gyfnod o 7 mlynedd o ddyddiad cwblhau’r gwerthiant.

Ceisiadau aflwyddiannus – os byddwch yn cyflwyno cais am eiddo a’ch bod yn aflwyddiannus, yna bydd y ffurflen a’r dystiolaeth a gyflwynwyd gennych yn cael eu cadw ar ein rhwydweithiau diogel am gyfnod o 6 mis.

Atgyfeirio Enwebiad – os cewch eich enwebu ar gyfer eiddo a’ch bod yn llwyddiannus, yna bydd y ffurflen a’r dystiolaeth a gyflwynwyd gennych yn cael eu cadw ar ein rhwydweithiau diogel am gyfnod o 7 mlynedd o ddyddiad cwblhau’r gwerthiant; os cewch eich enwebu ar gyfer eiddo a’ch bod yn aflwyddiannus, yna bydd y ffurflen a’r dystiolaeth a gyflwynwyd gennych yn cael eu cadw ar ein rhwydweithiau diogel am gyfnod o 6 mis o’r dyddiad cyflwyno.

Cronfa Ddata’r Perchennog – os ydych yn prynu eiddo drwy’r cynllun, yna bydd eich enw, aelwyd deuluol, oedran, rhyw, manylion morgais a galwedigaeth yn cael eu hychwanegu at gronfa ddata ein perchennog, ynghyd â manylion yr eiddo. Byddwch yn aros ar y gronfa ddata hon hyd nes y bydd yr eiddo’n cael ei werthu.  Unwaith y bydd eich eiddo wedi’i werthu, dim ond manylion yr eiddo fydd yn aros ar y gronfa ddata, gan gynnwys cyfeiriad yr eiddo, y pris a dalwyd, rhaniad ecwiti a’r dyddiadau y prynwyd a gwerthwyd yr eiddo.  Bydd yr holl fanylion personol yn cael eu dileu.

Atgyfeiriad Prisio – Bydd unrhyw negeseuon e-bost neu ddogfennau sy’n cael eu storio’n electronig sy’n ymwneud â hyn yn cael eu dileu o’n systemau diogel ar ôl cyfnod o flwyddyn.

Eich hawliau diogelu data

Dan gyfraith diogelu data, mae gennych hawliau sy’n cynnwys:

Eich hawl mynediad – Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o’ch gwybodaeth bersonol.

Eich hawl i gywiro – Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol sy’n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych hefyd hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth sy’n anghyflawn yn eich barn chi.

Eich hawl i ddileu – Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol dan rai amgylchiadau.

Eich hawl i gyfyngu ar brosesu – Dan rai amgylchiadau mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol.

Eich hawl i wrthwynebu prosesu – Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol dan rai amgylchiadau.

Eich hawl i gludadwyedd data – Mae gennych hawl i ofyn i ni drosglwyddo’r wybodaeth bersonol a roesoch i ni i sefydliad arall, neu i chi, dan rai amgylchiadau.

Nid oes angen i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau.  Os gwnewch gais, bydd gennym un mis i ymateb i chi.

Cysylltwch â ni yn cartreficyntafcaerdydd@caerdydd.gov.uk os ydych yn dymuno gwneud cais.

Sut i gwyno

Gallwch gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn anhapus â’r ffordd rydym wedi defnyddio eich data.

Cyfeiriad Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF

Rhif llinell gymorth:  0303 123 1113

Gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth: https://www.ico.org.uk

Cysylltu â Diogelu Data

Cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data i gael mwy o wybodaeth.

Swyddog Diogelu Data
Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

diogeludata@caerdydd.gov.uk