Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Rydym wedi darparu 48 fflat, 4 byngalo, adeilad cymunedol a swyddfa staff i letya a chefnogi teuluoedd digartref.

‘Dim mynd nôl’ oedd yr her gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i Bandemig Covid-19:  – Gweithredu strategaeth gynaliadwy a hirdymor ar gyfer darpariaeth digartrefedd.

Fe wnaethon ni ymateb i’r her!  Ein datblygiad newydd ‘Hafan’, a fydd yn cynnig hafan ddiogel i deuluoedd digartref yng Nghaerdydd.

Gan ddefnyddio’r system fodiwlaidd House4 symudol Beattie Passive, roedden ni’n gallu darparu datblygiad cwbl symudol yn gyflym y gellir ei adleoli i leoliad arall yn ôl yr angen. Wedi’i ardystio’n llawn i safon Passivhaus a Charbon Sero-net.

Mae’r safle’n cynnig y canlynol:

 • 24 fflat 3 ystafell wely • 12 fflat 2 ystafell wely a 12 fflat 1 ystafell wely.
 • 4 byngalo 1 ystafell wely.
 • Mae tri o’r fflatiau llawr gwaelod a’r pedwar byngalo yn unedau rhannol hygyrch a bydd un fflat llawr gwaelod yn gwbl hygyrch.
 • Mae adeilad cymunedol wedi’i adeiladu ar y safle a fydd yn cynnig hyfforddiant, addysg a chyfleusterau crèche.
 • Swyddfa staff gyda chymorth a diogelwch 24/7.
 • Mae pob adeilad wedi’i ardystio i Safon Passivhaus a Safon Carbon Sero-net.
 • Mae gan bob bloc preswyl gyrtiau unigol, cyfleusterau sychu a lle i storio beiciau.
 • Mae gerddi glaw wedi’u gosod ar gyfer draenio cynaliadwy.
 • Ac mae ffordd newydd, cyrbau a meysydd parcio ar y safle ar gael.

Fel rhan o ymateb ehangach i’r pandemig Covid-19 ac er mwyn darparu cynllun digartrefedd teuluol brys yn gyflym, rhoddwyd caniatâd cynllunio at argyfwng am 18 mis a dyfarnwyd contract i Beattie Passive ar gyfer eu system fodiwlar oddi ar y safle. Mae Beattie Passive yn cyflawni rôl y prif gontractwr i gyflawni’r prosiect cyfan ar ran y cyngor. Bydd cais cynllunio pellach yn cael ei gyflwyno yn gofyn am ddefnydd dros dro o’r safle am 5 mlynedd.

Yn ogystal â fflatiau teuluol, mae’r cynllun hefyd yn darparu Adeilad Cymunedol a fydd yn ganolbwynt ar gyfer hyfforddiant, addysg a chymorth i’r preswylwyr gan gynnwys crèche i blant bach.

Bydd preswylwyr yn gallu mynychu sesiynau gyda staff hyfforddedig ar gyfer sgiliau rhianta, coginio, I Mewn i Waith a gwasanaethau cynghori ariannol. Bydd y safle yn llwyfan i drigolion ddysgu a magu hyder i symud i lety parhaol.

Mae hyn hefyd yn sicrhau bod safle gwag fel arall yn cael ei ddefnyddio yn y tymor byr tra bod gwaith i ailddatblygu’r safle ar gyfer tai yn cael ei ddylunio a’i gyflwyno ar gyfer caniatâd cynllunio.

48 o unedau preswyl sy’n cydymffurfio â DQR ar draws 3 bloc, gan ymgorffori adeilad cymunedol a swyddfa ar wahân.
Bydd yr unedau’n cynnwys:

• 24 fflat 3 ystafell wely
• 12 fflat 2 ystafell wely
• 12 fflat 1 ystafell wely.

Bydd tri o’r fflatiau’n rhannol hygyrch a bydd un fflat yn gwbl hygyrch.

Bydd y cynllun yn darparu llety digartrefedd dros dro hunangynhwysol hanfodol gyda chymorth 24/7 ar y safle.

Y cynllun hwn fydd y datblygiad safonol di-garbon / passivhaus preswyl datodadwy cyntaf yn Ewrop. Bydd pob uned ar y safle yn elwa o ynni adnewyddadwy o baneli Ffotofoltäig a phympiau gwres ffynhonnell aer yn ogystal â ffabrig adeiladu sy’n perfformio’n dda, gan leihau gwres a biliau pŵer i denantiaid a lleihau allyriadau carbon.

Statws Presennol

Cwblhawyd y cynllun ym mis Chwefror 2023 o dan ganiatâd cynllunio brys, ac rydym wrthi’n gwneud cais am ganiatâd cynllunio dros dro 5 mlynedd i ymestyn yr arhosiad ar y safle.

Delweddau cyfredol

Argraffiadau’r Artist

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y prosiect hwn, cysylltwch â ni.

  Lleoliad