Aerial view of construction on the Gasworks

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Rydym yn darparu 48 o fflatiau ar gyfer teuluoedd digartref gyda chymorth ar y safle.

Dim mynd nôl‘ oedd yr her gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i Bandemig Covid-19: Gweithredu strategaeth gynaliadwy a hirdymor ar gyfer darpariaeth i’r digartref er mwyn sicrhau nad oes angen i bobl ddigartref ddychwelyd i fyw ar y strydoedd.

Ry’n ni wirioneddol yn ymateb i’r her hon! Bydd ein datblygiad newydd ‘Hafan’, yn cynnig hafan ddiogel i deuluoedd digartref yng Nghaerdydd. Byddwn yn darparu 48 o fflatiau, adeilad cyfleusterau cymunedol a swyddfa ar wahân i staff ddarparu cymorth ar y safle i breswylwyr.

Gan ddefnyddio system fodiwlaidd House4 symudol Beattie Passive, gallwn ddarparu datblygiad cwbl symudol yn gyflym y gellir ei adleoli i leoliad arall yn ôl yr angen. Wedi’i ardystio’n llawn i safon Passivhaus a Charbon Sero-net.

Bydd y safle yn cynnig y canlynol:

  • 24 fflat 3 ystafell wely, 12 fflat 2 ystafell wely a 12 fflat 1 ystafell wely.
  • Bydd tri o’r fflatiau ar y llawr gwaelod yn rhannol hygyrch a bydd un fflat llawr gwaelod yn gwbl hygyrch.
  • Adeilad cymunedol a fydd yn darparu hyfforddiant, addysg a chyfleusterau creche.
  • Swyddfa staff gyda chymorth a diogelwch 24/7.
  • Bydd pob adeilad yn cael ei ardystio i Safon Passivhaus a Safon Carbon Net-Sero.
  • Bydd gan bob bloc preswyl fuarthau unigol, cyfleusterau sychu a lle i storio beiciau.
  • Gerddi glaw ar gyfer draenio cynaliadwy.
  • Ffordd newydd, cyrbau a pharcio ceir ar y safle.

Fel rhan o ymateb ehangach i’r pandemig Covid-19 ac er mwyn darparu cynllun digartrefedd teuluol brys yn gyflym, rhoddwyd caniatâd cynllunio at argyfwng am 18 mis a dyfarnwyd contract i Beattie Passive ar gyfer eu system fodiwlar oddi ar y safle. Mae Beattie Passive yn cyflawni rôl y prif gontractwr i gyflawni’r prosiect cyfan ar ran y cyngor. Bydd cais cynllunio pellach yn cael ei gyflwyno yn gofyn am ddefnydd dros dro o’r safle am 5 mlynedd.

Yn ogystal â fflatiau teuluol, mae’r cynllun hefyd yn darparu Adeilad Cymunedol a fydd yn ganolbwynt ar gyfer hyfforddiant, addysg a chymorth i’r preswylwyr gan gynnwys crèche i blant bach.

Bydd preswylwyr yn gallu mynychu sesiynau gyda staff hyfforddedig ar gyfer sgiliau rhianta, coginio, I Mewn i Waith a gwasanaethau cynghori ariannol. Bydd y safle yn llwyfan i drigolion ddysgu a magu hyder i symud i lety parhaol.

Mae hyn hefyd yn sicrhau bod safle gwag fel arall yn cael ei ddefnyddio yn y tymor byr tra bod gwaith i ailddatblygu’r safle ar gyfer tai yn cael ei ddylunio a’i gyflwyno ar gyfer caniatâd cynllunio.

48 o unedau preswyl sy’n cydymffurfio â DQR ar draws 3 bloc, gan ymgorffori adeilad cymunedol a swyddfa ar wahân.
Bydd yr unedau’n cynnwys:

• 24 fflat 3 ystafell wely
• 12 fflat 2 ystafell wely
• 12 fflat 1 ystafell wely.

Bydd tri o’r fflatiau’n rhannol hygyrch a bydd un fflat yn gwbl hygyrch.

Bydd y cynllun yn darparu llety digartrefedd dros dro hunangynhwysol hanfodol gyda chymorth 24/7 ar y safle.

Y cynllun hwn fydd y datblygiad safonol di-garbon / passivhaus preswyl datodadwy cyntaf yn Ewrop. Bydd pob uned ar y safle yn elwa o ynni adnewyddadwy o baneli Ffotofoltäig a phympiau gwres ffynhonnell aer yn ogystal â ffabrig adeiladu sy’n perfformio’n dda, gan leihau gwres a biliau pŵer i denantiaid a lleihau allyriadau carbon.

Statws Presennol

Er mwyn cyflwyno cynllun digartrefedd teuluol brys yn gyflym, rhoddwyd caniatâd cynllunio at argyfwng am 18 mis.  Fodd bynnag, rydym yn y broses o wneud cais am ganiatâd cynllunio dros dro 5 mlynedd i ymestyn yr arhosiad ar y safle.

Dechreuodd y gwaith ar y safle ym mis Mawrth 2021, ac rydym yn rhagweld y bydd y cynllun yn cael ei gwblhau ym mis Mai 2022.

Delweddau cyfredol

Argraffiadau’r Artist

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y prosiect hwn, cysylltwch â ni.

    Lleoliad