Aerial photo of the James Street site, with red line to mark the area

Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu ailddatblygu darn o dir gwag yn Butetown. Mae’r safle wedi’i leoli rhwng Stryd James ac Ysgol Gynradd Sgwâr Mount Stuart ac mae wedi bod yn adfail ers blynyddoedd lawer.

Mae’r safle yn cael ei ystyried fel datblygiad defnydd cymysg a allai gynnwys cartrefi cyngor newydd a defnydd menter gymunedol.

Mae’r prosiect ar gam cynnar iawn a byddwn yn ymgysylltu â’r gymuned leol i gael eu syniadau.

Nod y prosiect yw helpu i ddiwallu’r angen yn yr ardal ar gyfer tai teuluol, gan gynnwys cartrefi aml genhedlaeth sy’n galluogi teuluoedd mwy i fyw gyda’i gilydd. Bydd lle ar y llawr gwaelod hefyd ar gyfer defnydd menter gymunedol yn wynebu Stryd James.

Bydd y prosiect yn datblygu pedwar cam allweddol (gweler isod).  Ar hyn o bryd rydym ar Gam 1:

Cam 1 Gwaith arolygu a chasglu gwybodaeth: Mae’r cam hwn yn cynnwys cynnal yr holl waith arolygu angenrheidiol ar y safle, fel coed, ecoleg ac arolygon cyflwr safle.  Maent yn dweud popeth y mae angen i ni ei wybod am y safle i helpu i lunio dyluniad y datblygiad arfaethedig.

Cam 2 Dylunio Cysyniad: Mae’r cam hwn yn cynnwys defnyddio’r gwaith arolygu i nodi’r cyfleoedd a’r cyfyngiadau ar y safle a chynnig rhai syniadau cychwynnol a dyluniadau cynnar ar gyfer y datblygiad arfaethedig.  Byddwn yn cael adborth ar y syniadau hyn oddi wrth amrywiaeth o arbenigwyr technegol a’r gymuned er mwyn gallu datblygu’r opsiwn a ffefrir ar gyfer y dyluniad.

Cam 3 Opsiwn a Ffefrir: mae’r cam hwn yn cynnwys datblygu’r opsiwn a ffefrir yn fanylach, yn barod ar gyfer cais cynllunio. Bydd y cam hwn yn cynnwys Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio gyda’r gymuned a rhanddeiliaid eraill.

Cam 4 Cais Cynllunio: Yn y cam hwn byddwn yn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad arfaethedig. Bydd y gymuned a rhanddeiliaid eraill yn cael cyfle i roi sylwadau pellach ar y cynigion bryd hynny.

Rydym am ddeall eich barn am ein syniadau ar gyfer y safle a byddwn yn trefnu nifer o ddigwyddiadau ymgynghori gwahanol yn ystod 2023.

Byddwn yn hysbysebu’r dyddiadau allweddol ar ôl iddynt gael eu cytuno.

Gallwch gysylltu â ni am y datblygiad ar unrhyw adeg drwy’r blwch post datblygu tai DatblyguTai@caerdydd.gov.uk.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y cynllun hwn, cysylltwch â ni.

    Lleoliad