Artist's impression of the proposed Michaelston College Development - View 1

Mae Cyngor Caerdydd a Wates Residential yn cynnig creu Pentref Lles newydd ar hen safle Coleg Llanfihangel, fel rhan o’n rhaglen datblygu tai Cartrefi Caerdydd.

Diolch am fynychu’r tri digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd yn ystod mis Rhagfyr 2021, Gorffennaf 2022 a Chwefror 2023 ac am roi adborth ar y cynllun, adolygwyd yr holl sylwadau ac maent wedi helpu i lunio’r cynigion.  Mae’r dyddiad cau ar gyfer adborth ychwanegol wedi cau, ond bydd cyfleoedd pellach i wneud sylwadau drwy’r broses gynllunio ffurfiol.

Daeth y cyfnod Ymgynghori Cyn Cais (YCC) i ben ym mis Gorffennaf 2023 ac ar hyn o bryd mae’n cael ei gwblhau i adlewyrchu gwelliannau i’r cynllun sy’n deillio o’r ymgynghoriadau blaenorol.  Bydd cais cynllunio ffurfiol yn dechrau yn ystod gwanwyn/haf 2024.

Caiff y datblygiad newydd hwn ei gwblhau trwy ei bartneriaeth datblygu Cartrefi Caerdydd â Wates Residential. Mae’r cynigion yn cynnwys adeiladu tua 265 o gartrefi newydd o fewn amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd a lles.

Mae ffocws ar greu cartrefi newydd i bobl hŷn, wedi’u hadeiladu o fewn cymuned oedran cymysg, gyda chymysgedd o gartrefi ar werth a chartrefi i’w rhentu gan y Cyngor.

Y nod yw i’r Pentref Lles ddarparu ar gyfer cymysgedd o gyfleusterau cymunedol newydd.  Mae’r cynnig yn cynnwys lle i ganolfan iechyd a lles sy’n cynnig caffi a gofod cymunedol hyblyg.

Bydd mannau awyr agored o ansawdd uchel.  Gallai’r rhain gynnwys:

  • Porth Plaza i’r datblygiad – Man cyhoeddus bywiog wrth wraidd y cynllun newydd hwn.  Gall pobl eistedd, cwrdd â ffrindiau a mwynhau lluniaeth a chymdeithasu yn y caffi.
  • Y Maes – Man gwyrdd yng nghanol y cynllun a fyddai’n diogelu’r coed aeddfed presennol, gan wella’r cynllun tirlunio allanol a hyrwyddo chwarae anffurfiol.
  • Coed Gwyllt – Ardal goediog fawr a fydd yn hygyrch ac wedi’i ddylunio i’w hyrwyddo teithiau cerdded ym myd natur
  • Gardd Gymunedol – Lle cymunedol i dyfu bwyd
  • Llwybr y Bryn – Llwybr rhwng Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Ffagan a’r sgwâr newydd, lle gall plant gerdded yn ddiogel i’r ysgol a chwarae ar ochr y bryn.

Bydd mynediad i gerbydau i’r tai a’r cyfleusterau cymunedol ar safle Coleg Llanfihangel o’r fynedfa bresennol oddi ar Heol Llanfihangel. Mae potensial i greu cysylltiadau cerdded/beicio newydd i helpu i wella mynediad o’r ardal gyfagos i’r cyfleusterau cymunedol ac rydym hefyd yn ystyried pa welliannau priffyrdd y gallwn eu gwneud i’r rhwydwaith priffyrdd presennol i helpu i liniaru problemau parcio a thraffig presennol ar hyd Heol y Ddorop, Patreane Way a Heol Llanfihangel.

Mae’r Cyngor eisoes wedi cynnal 2 ddigwyddiad blaenorol i ymgysylltu â’r gymuned, a dyma’r digwyddiad olaf cyn i ni gyflwyno cynlluniau i’w hystyried gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

Bydd cyfleoedd pellach ar gyfer ymgynghori yn rhan o’r broses gynllunio.

Os sicrheir caniatâd cynllunio, rydym yn disgwyl dechrau’r gwaith i ailddatblygu ac adfywio’r safle erbyn diwedd gwanwyn/dechrau haf 2024.

Os nad ydych yn gallu dod i’r digwyddiad ymgynghori ond eich bod eisiau cyflwyno sylwadau i ni, cysylltwch â ni drwy’r ddolen isod.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y prosiect hwn, cysylltwch â ni.

    Lleoliad