Rhiwbina Library

Rydym yn bwriadu ailddatblygu Llyfrgell Rhiwbeina yn Hyb Cymunedol. Caiff hyn ei ariannu trwy:

 • Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru
 • Cronfa’r Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd

Nod y prosiect yw sicrhau cynaliadwyedd parhaus y lleoliad hwn. Rydym am ddarparu gwasanaeth llyfrgell modern yn ogystal ag ystod o wasanaethau eraill a ddarperir gan y Cyngor a sefydliadau partner. Bydd hyn yn adeiladu ar gyflawniadau ein Rhaglen Hybiau Cymunedol, sydd eisoes yn cynnig gwasanaethau llyfrgell a hybiau ar y cyd mewn nifer o feysydd blaenoriaeth.

Mae cais cynllunio bellach wedi’i gyflwyno. Rydym yn bwriadu gwella’r llyfrgell trwy:

 • Cyfleusterau derbynfa newydd a gwell
 • Ailaddurno mewnol sy’n addas i bobl â dementia ar draws y gofod cyhoeddus, gan gynnwys silffoedd llyfrgell a mannau eistedd newydd
 • Man cyfarfod ychwanegol ar gyfer darparu gwasanaethau a gweithgareddau cymunedol
 • Toiledau cyhoeddus wedi’u hadnewyddu i fodloni’r safonau hygyrchedd presennol
 • Cyfleusterau TG a Wi-Fi gwell
 • Creu man awyr agored deniadol y gall pawb ei ddefnyddio
 • Gwelliannau i weddluniau allanol yr adeilad

Statws cyfredol

Mae contractwr bellach wedi’i benodi.  Bydd John Weaver (Construction) Limited yn dechrau gweithio yn ystod wythnos gyntaf mis Mai, a disgwylir y bydd y Ganolfan Gymunedol newydd ar agor i’r cyhoedd erbyn dechrau mis Tachwedd 2022. Drwy glicio ar y paneli ar y dudalen hon, fe welwch ein cynigion adnewyddu i drawsnewid yr adeilad.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am ddiweddariadau am Hyb Rhiwbeina, cysylltwch â ni.

  Lleoliad